Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σχοινιών».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σχοινιών» προϋπολογισμού 2.182,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Υποέργο 5) για την πράξη “Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραϊκου στο Πεντελικό Όρος”».

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Υποέργο 5) για την πράξη “Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραϊκου στο Πεντελικό Όρος”».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 20η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., αμέσως μετά την οποία θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημοτικό κατάστημα Μελισσίων, στη Δ/νση Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια, Τ.Κ. 15127.

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων  του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ προϋπολογισμού 124.744,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας των χώρων των υποδομών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας των χώρων των υποδομών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας

     Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας” , συνολικού προϋπολογισμού 33.612,68€ (με το ΦΠΑ . 24%).                             

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies