Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελίσσιων με διαδικασίες κατεπείγοντος»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελίσσιων με διαδικασίες κατεπείγοντος», προϋπολογισμού 19.865,00€ πλέον Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «βελτίωσης παιδικών χαρών «28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Κύπρου - Αριστείδου»

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «βελτίωσης παιδικών χαρών «28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Κύπρου - Αριστείδου » του Δήμου προϋπολογισμού 214.129,40 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 2/7/2019 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών « Στεφανίας - Θησέως - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως»

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών « Στεφανίας- Θησέως- Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως» του Δήμου προϋπολογισμού 322.400,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 1/7/2019 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου » προϋπολογισμού 58.318,49 (με ΦΠΑ 13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Συλλογή προσφορών για την «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων»

Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων», προϋπολογισμού 1.997,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies