Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «βελτίωσης παιδικών χαρών «28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Κύπρου - Αριστείδου»

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «βελτίωσης παιδικών χαρών «28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Κύπρου - Αριστείδου » του Δήμου προϋπολογισμού 214.129,40 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 2/7/2019 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies