Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών « Στεφανίας - Θησέως - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως»

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών « Στεφανίας- Θησέως- Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως» του Δήμου προϋπολογισμού 322.400,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 1/7/2019 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies