Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»

Εκτύπωση

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου » προϋπολογισμού 58.318,49 (με ΦΠΑ 13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ 91 ΟΕ sign.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ 91 ΟΕ sign.pdf[ ]357 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑ 13773 ΑΔΑΜ sign.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑ 13773 ΑΔΑΜ sign.pdf[ ]1114 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx[ ]19 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ 4_2019 ΓΑΛΑ 2019 2020 sign.pdf)ΜΕΛΕΤΗ 4_2019 ΓΑΛΑ 2019 2020 sign.pdf[ ]467 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13773 ΑΔΑΜ ΑΔΑ sign.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13773 ΑΔΑΜ ΑΔΑ sign.pdf[ ]311 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΥΔ sign.pdf)ΤΕΥΔ sign.pdf[ ]382 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΥΔ.docx)ΤΕΥΔ.docx[ ]40 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies