Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου » προϋπολογισμού 58.318,49 (με ΦΠΑ 13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies