Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διαγωνισμός προμήθειας « ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

 

Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια « ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ» προϋπολογισμού 180.000,00 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστε περισσότερα: Διαγωνισμός προμήθειας « ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ...

Διαγωνισμός υπηρεσίας συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων του Δήμου »

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

 

Ανοικτό διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσίας συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων του Δήμου » προϋπολογισμού 24.242,00 (με ΦΠΑ 24%), για ένα έτος

Διαβάστε περισσότερα: Διαγωνισμός υπηρεσίας συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και...

Διαγωνισμός προμήθειας υλικών και εργασίες διαγραμμίσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών και εργασίες διαγραμμίσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ προϋπολογισμού 74.028,00 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστε περισσότερα: Διαγωνισμός προμήθειας υλικών και εργασίες διαγραμμίσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 παρ. 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

O Δήμος Πεντέλης καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημινικών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης, να υποβάλουν, εντός είκοσι ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης.

 

 

Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για το νεοϊδρυθέν βρεφικό τμήμα του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 28/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Top