Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη "προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα και δενδρυλλίων" του Δήμου Πεντέλης

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2020 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 6/4/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη "μίσθωση μηχανημάτων κλαδέματος και κοπής υψηλών δέντρων με το χειριστή τους" του Δήμου Πεντέλης

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 6/2020 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 6/4/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη "προμήθεια φυτοπαθολογικών υλικών" του Δήμου Πεντέλης

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 4/2020 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 6/4/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας προστασίας αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για την “ παροχή Υπηρεσίας προστασίας αδέσποτων ζώων ”.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την13η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα με το διαγωνισμό.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης - έτος 2020

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε ανοικτή οικονομική προσφορά στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies