Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε εργασίμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 6/12/2017 έως και 12/12/2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια

τηλ:2132050075-79 και 2132140627) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak_26213_dimina_polit_prostasias_ada.pdf)anak_26213_dimina_polit_prostasias_ada.pdf[ ]172 kB
Top