Αρμοδιότητες ΚΕΠ Δήμου Πεντέλης

Αρμοδιότητες των ΚΕΠ όπως αναφέρονται στον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες όλων των υφιστάμενων Κ.Ε.Π της Χώρας έγινε σε υλοποίηση του Άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α’/1-5/2002) και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου. 

 

  1. Παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
  2. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία αντλούνται από τη κεντρική βάση δεδομένων , τις οποίες μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π.
  3. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, από τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
  4. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το Άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
  5. Ελέγχει τη πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από εξουσιοδότηση των πολιτών.
  6. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή επί αντικαταβολή.
  7. Επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων.
  8. Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.
  9. Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS .
  10. Αποστέλλει αιτήσεις πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου όταν η διεκπεραίωσή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, καθορίζονται και άλλες διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και θα τροποποιηθεί και θα τροποποιείται.  

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies