Προκηρύξεις διαγωνισμών

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2017

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 25/4/2017 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/5/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Την αναλυτική διακήρυξη του έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα (επισυνάπτονται) μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=22646128574866770&_adf.ctrl-state=hw4ez9knd_4

 

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια οστεοθυρίδων, οστεοφυλακίων για το Κοιμητήριο Μελισσίων για το έτος 2017

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 15/2017 μελέτη - τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας και την με αριθμ. 98/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Πέμπτη 27/4/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη - τεχνική περιγραφή και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού των Δ/νσεων του Δήμου (Οικονομικής, Διοικητικής, Προγραμματισμού & Τεχνικής).

Μπορείτε να καταθέσετε προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας και την με αριθμ. 99/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Τετάρτη 26/4/2017. Μαζί με την προσφορά σας θα καταθέσετε και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η τεχνική περιγραφή και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69

Συλλογή προσφορών για την εργασία φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης δύο (2) οικίσκων για το έτος 2017

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 14/2017 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας και την με αριθμ. 100/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Πέμπτη 27/4/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η τεχνική περιγραφή και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Διακήρυξη συνοπτικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων με το Δίκτυο Αποχέτευσης έτους 2017"

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α, 15127, Μελίσσια, την Τρίτη 2 Μαϊου 2017 και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Επισυνάπτονται τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Top